Biura posrednictwa pracy

Wysoki poziom bezrobocia w Polsce powoduje, Se z roku na rok coraz wiecej osób korzysta z uslug agencji zatrudnienia. Swiadcza o tym chocby dane nadsylane do Ministerstwa, z których wynika, iS za posrednictwem takich agencji do pracy za granice wyjeSdSa rocznie ponad 50 tysiecy osób. Dla tych osób waSna jest moSliwosc zdobycia kwalifikacji oraz poprawy swojej sytuacji materialnej i poziomu Sycia. Niestety, wciaS pojawiaja sie informacje o dzialalnosci nielegalnych posredników proponujacych prace za granica, którzy czesto, chcac uwiarygodnic swoja oferte, angaSuja w proces rekrutacji publiczne sluSby zatrudnienia.

Jakie rodzaje agencji zatrudnienia moga dzialac ma terenie Polski ?

WyróSniamy piec rodzajów agencji zatrudnienia :

 • - posrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • - posrednictwa obywateli polskich do pracy za granica u pracodawców zagranicznych,
 • - doradztwa personalnego,
 • - poradnictwa zawodowego,
 • - pracy tymczasowej.

Czym sie zajmuja poszczególne agencje?

 • Agencje posrednictwa pracy swiadczace uslugi w zakresie:
  1) posrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) posrednictwa do pracy za granica u pracodawców zagranicznych
  - udzielaja pomocy poszukujacym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
 • Agencje doradztwa personalnego - swiadcza odplatnie uslugi na rzecz pracodawców,
 • Agencje poradnictwa zawodowego - udzielaja pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagajace szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • Agencje pracy tymczasowej - kieruja wlasnych pracowników do pracodawcy uSytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej.

Która agencja zatrudnienia dziala legalnie?

Zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wszystkie agencje zatrudnienia oferujace uslugi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musza posiadac wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem (do dnia 31.10.2005 r. wystawianym przez Ministra Gospodarki i Pracy, natomiast od dnia 1.11.2005 r. przez Marszalka Województwa, wlasciwego dla siedziby podmiotu).

Na co zwrócic uwage przed wyjazdem za posrednictwem agencji posrednictwa do pracy za granica?

Agencja posrednictwa kierujaca do pracy za granica ma obowiazek zawarcia z osoba kierowana do pracy umowe (art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pózn. zm.). Umowa taka musi zawierac takie informacje jak:

 • zagranicznego pracodawce,
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a takSe przyslugujace osobie kierowanej do pracy swiadczenia socjalne,
 • warunki ubezpieczenia spolecznego oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadków i chorób tropikalnych,
 • obowiazki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji posrednictwa pracy,
 • zakres odpowiedzialnosci cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienaleSytego wykonania umowy zawartej miedzy agencja posrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym strone pokrywajaca koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiazania sie pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia zwiazanych z tym roszczen,
 • kwoty naleSne agencji posrednictwa pracy z tytulu faktycznie poniesionych kosztów zwiazanych ze skierowaniem do pracy za granica poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tlumaczenie dokumentów,
 • informacje o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w panstwie wykonywania pracy,
 • inne zobowiazania stron.

JeSeli umowa nie zawiera wszystkich tych punktów, jest niezgodna z prawem. MoSe sie jednak zdarzyc, Se umowa bedzie spelniala wszystkie formalne wymogi, ale bedzie niekorzystna dla pracownika. Chodzi np. o zapisy, z których wynika, Se trzeba wykupic przejazd wlasnie u tego posrednika, a bilet kosztuje zdecydowanie wiecej niS powinien. W takiej sytuacji to zainteresowany powinien podjac decyzje, czy przystaje na te warunki, czy nie. Nikt nikogo nie zmusza do podpisania takiej umowy. MoSna zmienic posrednika.

Za co agencje posrednictwa pracy moga pobierac oplaty?

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze zmianami, dozwolone jest pobieranie od osób oplat z tytulu faktycznie poniesionych kosztów zwiazanych ze skierowaniem do pracy za granica, tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tlumaczenie dokumentów - pod warunkiem wyspecyfikowania tych oplat w umowie zawartej z osoba kierowana do pracy za granica. Dozwolone jest równieS pobieranie oplat z tytulu prowadzonej dzialalnosci w zakresie posrednictwa pracy od pracodawców.

Za co agencje posrednictwa pracy nie moga pobierac oplat ?

Agencja posrednictwa do pracy za granica pracy od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie moSe pobierac oplat innych niS wyszczególnione powySej, tj. oplat z tytulu: dojazdu i powrotu osoby skierowanej, wydawania wizy, badan lekarskich i tlumaczenia dokumentów.
Od osób kierowanych do pracy za granice zabronione jest pobieranie przedplat, kaucji oraz oplat z tytulu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego, w szczególnosci: oplat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, oplat z tytulu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji, uslug pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy i ogloszen prasowych.

Co robic, gdy okaSe sie, Se warunki pracy (placy) nie odpowiadaja temu, co nam obiecywano?

W przypadku, jeSeli warunki pracy lub placy nie sa zgodne z zawartymi w umowie cywilnej - osoba taka ma prawo wystapic z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub moSe dochodzic swoich roszczen przed sadem powszechnym - wystepujac z powództwa cywilnego. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy przez obywatela polskiego za granica osoba szukajaca informacji lub pomocy powinna zglosic sie do Konsulatu RP. Ewentualnych roszczen wobec zagranicznego pracodawcy moSna dochodzic wnoszac sprawe do wlasciwego Sadu Pracy w danym kraju - jako jedynej instytucji rozstrzygajaca spory pomiedzy pracobiorca i pracodawca.
O pomoc równieS moSna sie zwrócic do wlasciwego urzedu pracy lub zwiazków zawodowych.

Gdzie szukac informacji o agencjach zatrudnienia?

Ciagle pojawiaja sie informacje o dzialalnosci nielegalnych posredników pracy za granica. Dlatego zawsze naleSy sprawdzac, czy dana agencja posredniczaca do pracy za granica posiada certyfikat. Informacje te sa umieszczane na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl., na stronach internetowych urzedów pracy, moSna je uzyskac telefonicznie lub pisemnie.

Jak zabezpieczyc sie przed nielegalnymi agencjami posrednictwa pracy ?

Staraj sie postepowac zgodnie z poniSszymi radami:

 • Sprawdz czy posrednik posiada odpowiedni certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje sie na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl).
 • Jesli w ogloszeniu podany jest tylko telefon komórkowy, bezwzglednie domagaj sie podania takSe dokladnego adresu posrednika.
 • Pamietaj, Se polski posrednik nie ma prawa do pobierania oplat za zalatwienie pracy.
 • Sprawdz w rejestrze (ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sadowym), czy dany posrednik ma zgloszona dzialalnosc gospodarcza, od jak dawna i czy posiada wlasne biuro.
 • Zawsze sprawdzaj, czy dany posrednik posiada umowe zawarta z pracodawca zagranicznym i czy wyslal juS ludzi do pracy za granice. Popros o numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz do osób, które juS skorzystaly z jego uslug i moga to potwierdzic.
 • Zanim wyjedziesz za granice, domagaj sie spisania umowy, w której beda podane warunki pracy, placy, naleSne swiadczenia, itp.
 • Pamietaj, Se dowód wplaty na konto posrednika - oszusta - nie daje duSych szans na odzyskanie wplaconej kwoty. Do zakladania kont bankowych moga byc wykorzystywane podstawione osoby.
 • Zanim zaplacisz posrednikowi za przejazd, sprawdz, ile wynosza ceny u przewozników. Nie przeplacaj.
 • Nigdy nie plac przed wyjazdem za mieszkanie za granica oferowane przez posrednika. Zwykle kontakt konczy sie na pobraniu oplat za lokal.
 • Pamietaj, Se polski posrednik pracy nie ma prawa skierowac Cie do posrednika zagranicznego.

Jakie sa sankcje za prowadzenie nielegalnego posrednictwa pracy?

Prowadzenie agencji zatrudnienia bez wpisu do rejestru agencji karane jest grzywna nie mniejsza niS 3000 zl. Tej samej karze grzywny podlega kaSdy, kto narusza przepisy art. 121 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze zmianami, np. prowadzac agencje zatrudnienia pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dodatkowe niedozwolone oplaty. W latach 1995 - 2004 sluSby kontroli legalnosci zatrudnienia wykryly 443 przypadki nielegalnego prowadzenia agencji zatrudnienia. W momencie stwierdzenia, Se agencja posrednictwa pracy posiadajaca certyfikat narusza prawo lub w ogóle nie posiada zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci moSliwa jest interwencja sluSb kontroli legalnosci zatrudnienia, potocznie zwanych "policja pracy".